Menu

Formål og vedtægter

§ 1
Den selvejende institutions navn er Kalaallit Illuutaat – Det Grønlandske Hus. Dens hjemste­d er­ København.

§ 2
Institutionens formål er at være kon­takt- og samlingssted for grønlæn­dere og andre med interesse for Grønland, at sikre kulturmødet mellem grønlændere og danskere bl.a. gennem oplysningsvirksom­hed omkring grønlands­ke kulturelle og samfunds­mæssige forhold, og at yde rådgivning og vejledning vedr. sociale, juridiske og uddannelses­mæssige forhold til grønlændere øst for Storebælt.

stk. 2
Kalaallit Illuutaat skal så vidt muligt danne ramme om
a. foreningsvirksomhed med grønlandsk sigte og kulturelt/socialt samvær.
b. grønlandsk informationsvirk­somhed, undervisning og fritids­aktivite­ter.
c. vejledning af uddannelses­søgende med grønlandsk ud­dannel­ses­støtte.
d. social rådgivning og vejled­ning om danske og grøn­land­ske forhold.

§ 3
Den selvejende institution ledes af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse. 
stk. 2
Bestyrelsen ansætter og afskediger en forstander, der varetager den daglige ledelse.
stk. 3
Forstanderen ansætter og afskediger det øvrige personale.

§ 4
Bestyrelsen består af 8 medlemmer og sammensættes således:
1 medlem, der udpeges af Grønlands Hjemmestyre
1 medlem, der udpeges af Københavns Kommune
1 medlem, der udpeges af Frederiksberg Kommune
1 medlem, der er valgt af brugerne på årsmødet
1 medlem, der er valgt af medarbejderne
Disse bestyrelsesmedlemmer udpeger de resterende 3 bestyrelsesmedlemmer på en måde, så den samlede bestyrelse vil indeholde fornøden økonomisk og ledelsesmæssig kompetence samt kompetence indenfor grønlandske og danske forhold af betydning for institutionen.
stk. 2
Bestyrelsesmedlemmer udpeget af tilskudsyderne har en funktionsperiode, der følger den (amts)kommunale valgperiode. De tre bestyrelsesmedlemmer, der ikke er valgt af brugere eller medarbejdere eller udpeget af tilskudsyderne, har en funktionsperiode på 4 år. For at sikre kontinuiteten i bestyrelsen forskydes disse medlemmers funktionsperioder med 1 år i forhold til den kommunale valgperiode. Genudpegning / genvalg kan finde sted.
stk. 3
Bestyrelsen fastlægger retningslinierne for valg af medarbejder- og brugerrepræsentanter.
stk. 4
Såfremt et udpeget bestyrelsesmedlem fratræder i sin funktionsperiode, udpeger den, der har udpeget medlemmet, et nyt medlem, der fungerer i resten af det afgåede medlems funktionsperiode. Såfremt et valgt medlem fratræder i sin funktionsperiode, vælger den, der har valgt medlemmet, et nyt medlem, der fungerer i resten af det afgåede medlems funktionsperiode.
stk. 5
Den siddende bestyrelse fungerer indtil ny bestyrelse er valgt/udpeget.
stk. 6
Bestyrelsen vælger formand og næstformand blandt medlemmerne. Det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem kan ikke være formand eller næstformand.
stk. 7
I tilfælde af formandens forfald varetager næstformanden dennes hverv.
stk. 8
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
stk. 9
Den daglige ledelse fungerer som sekretariat for bestyrelsen.
stk. 10
Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat, der godkendes af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

§ 5
Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrati­ve og økonomi­ske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.
stk. 2
Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift kræver bestyrelsens tilslutning.

§ 6
Formanden indkalder til møde så ofte, det findes nødvendigt, eller når mindst 3 af medlemmerne ønsker det, dog mindst 2 gange årligt.
stk. 2
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmer­ne er tilstede.
stk. 3
Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemme­lighed er formandens stemme afgørende.
stk. 4
Sager, hvis afgørelse ikke tåler udsættelse, kan afgøres af formanden på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen orienteres herom senest på efterfølgende bestyrel­sesmøde.

§ 7
Bestyrelsen foretager rettidig indsendelse af de nødvendige budgetter, regnskaber og planer og påser rettidig indsendelse af nødvendige ansøgninger.
stk. 2
Regnskabsåret er kalenderåret
stk. 3 Institutionens bogholderi og regnskabsføring varetages af institutio­nen.
stk. 4
Regnskabet revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.

§ 8
Institutionens drift finansieres ved tilskud fra offentlige myndigheder, ved indtægtsdækket virksomhed samt ved indsamlede midler fra offentlige myndigheder og private.
stk. 2
Indsamlede midler fra private, fonds m.v. samt midler fra indtægt­sdækket virksomhed optages i et særligt regnskab.
stk. 3
I institutionens formue indgår midlerne fra de sammen­lagte institutio­ner Kalaallit Illuutaat, Det Grønlandske Hus og Kalaallinut Siunnersuisarfik, PôK', Det grønlandske Rådgiv­ningskontor.

§ 9
Institutionen tegnes af formanden og næstformanden i forening
stk. 2 I tilfælde af køb, salg eller pantsætning af fast ejendom dog af for­manden og 3 andre bestyrelsesmedlemmer.

§ 10
Den selvejende institution hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle institutionen påhvilende gældsforpligtelser.

§ 11
Ændring af vedtægten kræver tilslutning fra mindst 5 bestyrel­sesmedlemmer.
stk. 2
Ændring af vedtægten kræver herudover efterfølgende godkendelse af Grønlands Hjemmestyre samt Københavns og Frederiksberg kommuner.

§ 12
Nedlæggelse af institutionen skal godkendes af Grønlands Hjemmestyre samt Københavns og Fre­deriksberg kommuner.
stk. 2
Grønlands Hjemmestyre samt Køben­havns og Frederiksberg kommuner træffer i så fald efter indstilling fra bestyrelsen bestem­melse om anvendelse af institutio­nens formue til en forening, institu­tion eller et legat, til almennyttigt arbejde blandt grønlændere i Danmark. Såfremt en forening m.v. med et sådant formål ikke kan findes, kan det bestem­mes, at formuen skal tilfalde andet almennyttigt formål.

§ 13
Denne vedtægt er ændret den 20. november 2006 og afløser vedtægt af 2. juni 2003.

Note:
Vedtægter træder i kraft, når de er godkendt af Grønlands Hjemmestyre, Købehavns Kommune og Frederiksberg kommune.